Obchodní podmínky

Portál EXPIRA.cz je marketplace zboží z akcí a výprodejů provozovaný společností ALLOUTLET.CZ, s.r.o., IČO: 04826281, se sídlem Jihlavská 823/78, Michle, 140 00 Praha 4, spisová značka C 253996 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen provozovatel).  

FUNKCE PORTÁLU

Provozovatel pronajímá portál formou zpoplatněné inzerce zboží a služeb právnickým a fyzickým osobám (dále jen uživatel) za smluvních obchodních podmínek – ceník služeb. Provozovatel vyvíjí zejména marketingovou činnost k tomu, aby mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím portálu zprostředkoval kontakt. Dále není účastníkem smluvních vztahů prodávajícího a kupujícího a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, úhradu nebo reklamaci.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nabídku zboží nebo služby z portálu, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami portálu EXPIRA.cz nebo dobrými mravy.

PRAVIDLA INZERCE

Portál je určen všem uživatelům starších 18 let.
EXPIRA.cz je inzerce zboží a služeb právnických a fyzických osob.
Provozovatel si vyhrazuje právo akceptovat a tímto publikovat pouze nabídky, které jsou v souladu se segmentovými parametry portálu (zboží a služby s exspirační dobou/zboží a služby v záruční lhůtě).
Provozovatel se zavazuje od připsání celé částky za objednané služby ve prospěch účtu společnosti ALLOUTLET.CZ, s.r.o. vedeného u Fio banka, a.s. , číslo účtu 2300950947/2010, aktivovat uživatelem objednané služby na portálu EXPIRA.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od přijetí platby (pracovní dny). Dále bude uživateli vygenerován a uložen na uživatelský účet daňový doklad (faktura).
V případě neuhrazení objednaných služeb v termínu splatnosti bude objednávka provozovatelem automaticky stornována.
Vložená inzerce bude provozovatelem publikována po dobu 60 dní. Po této lhůtě bude automaticky stažena z portálu společně se všemi údaji, které uživatel při zadávání uvedl a uložena do uživatelského účtu – moje inzeráty. Uložený inzerát je možné opakovaně aktivovat za smluvních obchodních podmínek na dalších 60 dní.
Uživatel se zavazuje, že pokud se nabídka stane neplatnou před uplynutím doby exspirace inzerátu, provede smazání inzerátu bez zbytečného odkladu.
Poptávky od zájemců jsou prodávajícímu odesílány formou elektronické pošty včetně všech kontaktních údajů potřebných k realizaci obchodu – tlačítko kontaktovat inzerenta. Každá takto vzniklá poptávka je automaticky směřována na kontaktní emailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu anebo je zájemce přesměrován přímo na server prodávajícího – tlačítko přejít do obchodu inzerenta.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace provedené ve webovém rozhraní portálu může uživatel přistupovat do svého uživatelského menu (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může uživatel provádět objednávání služeb, úhradu kreditním systémem, správu inzerátů a přistupovat k historii plateb a daňovým dokladům.
Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou provozovatelem považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Pro objednání služeb vyplní uživatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní portálu – nový inzerát. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o inzerovaném zboží.
Ceny služeb portálu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků – ceník služeb.
Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Před odesláním objednávky je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle uživatel provozovateli kliknutím na tlačítko „vytvořit inzerci". Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné.
Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a ověření všech údajů (například písemně či telefonicky).
Smluvní vztah mezi provozovatelem a uživatelem vzniká přijetím objednávky (akceptací).
Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena služeb se řídí platným ceníkem uvedeným na portálu EXPIRA.cz – ceník služeb.

Cenu služeb může uživatel uhradit provozovateli následujícími způsoby:

Provozovatel je oprávněn požadovat uhrazení ceny služeb ještě před jejich aktivací. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Případné slevy z ceny služeb poskytnuté provozovatelem uživateli nelze vzájemně kombinovat.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví provozovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy uživateli daňový doklad – fakturu. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví provozovatel uživateli po uhrazení ceny služeb a uloží jej v elektronické podobě na uživatelský účet uživatele.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o poskytnutí služeb, které jsou již aktivovány na portálu provozovatele. Právo uživatele vlastní inzerát odstranit tímto není nijak dotčeno.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Provozovatel odpovídá uživateli, že objednané služby budou aktivovány v plném rozsahu dle kupní smlouvy.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Provozovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací a údajů zveřejněných na portálu.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup uživatele nebo jiné třetí osoby k portálu EXPIRA.cz
Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Provozovatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů jsou upravena samostatným dokumentem.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu uživatele.
Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky provozovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

AUTORSKÁ PRÁVA

Portál EXPIRA.cz je autorským dílem společnosti ALLOUTLET.CZ, s.r.o. ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
Uživatel je povinen při užívání portálu dodržovat právní předpisy České republiky, je povinen vždy respektovat práva provozovatele i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
Provozovatel zveřejňuje údaje o zboží a službách tak, jak je obdrží od uživatele a neodpovídá tímto za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na portálu ani za případné porušení osobnostních nebo autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
Kontaktní údaje provozovatele: adresa pro doručování ALLOUTLET.CZ, s.r.o. Jihlavská 823/78, 140 00 Praha 4, adresa elektronické pošty – info@alloutlet.cz, telefon +420 603 113 446.

 

V Praze dne 1. 1. 2019